Biuletyn Informacji Publicznej

Minister Gospodarki jest naczelnym organem administracji publicznej kierującym działem gospodarka w administracji rządowej. Obsługę zapewnia mu Ministerstwo Gospodarki będące jednostką budżetową.

Dział gospodarka obejmuje sprawy gospodarki, w tym konkurencyjności gospodarki, współpracy gospodarczej z zagranicą, energetyki, oceny zgodności, miar i probiernictwa, własności przemysłowej, innowacyjności, działalności gospodarczej, promocji gospodarki polskiej w kraju i za granicą oraz współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego. 

Do ministra właściwego do spraw gospodarki należą w szczególności sprawy:

  1. kształtowania warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej;
  2. podejmowania działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarki polskiej;
  3. formułowania założeń współpracy gospodarczej z zagranicą;
  4. współpracy z organizacjami międzynarodowymi o charakterze gospodarczym oraz prowadzenia działań w zakresie kształtowania i realizacji zasad wymiany handlowej Unii Europejskiej z krajami trzecimi, w tym w szczególności w ramach wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej;
  5. promocji gospodarki, w tym wspierania rozwoju eksportu i inwestycji polskich za granicą oraz wspierania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych;
  6. nadzoru nad świadczeniem usług związanych z podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym;
  7. funkcjonowania krajowych systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju;
  8. działalności związanej z wykorzystaniem energii atomowej na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju;
  9. kontroli obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi;
  10. wprowadzania środków administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami, a także sprawy przywozu i wywozu technologii.

Minister właściwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór nad Prezesem Głównego Urzędu Miar oraz nad działalnością Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki podlega Urząd Dozoru Technicznego, Agencja Rezerw Materiałowych oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Minister właściwy do spraw gospodarki pełni funkcję koordynatora krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

Twórca informacji:
Dworzycki Jacek
Data utworzenia:
2005-01-31 21:07:34
Redaktor wprowadzający:
Dworzycki Jacek
Data ostatniej modyfikacji:
2014-08-13 07:41:46
Redaktor zatwierdzający:
Dworzycki Jacek
Liczba odsłon artykułu:
1229064
Rejestr zmian
Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

tel. (22) 693 50 00
fax (22) 693 40 48

mg@mg.gov.pl

NIP: 526-289-71-81
REGON: 000017733

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek-piątek 8.15-16.15
W poniedziałki Kancelaria Ogólna pracuje do godziny 18.00.