Odznaczenia, nagrody

Informacja o trybie postępowania w sprawach  o nadanie orderów i odznaczeń państwowych,  odznak honorowych  oraz  stopni górniczych

Ministerstwo Gospodarki uprzejmie informuje, że w celu usprawnienia postępowania w sprawach o nadanie orderów, odznaczeń państwowych, odznak honorowych oraz stopni górniczych opracowana została  procedura określająca w szczególności terminy oraz sposób opracowywania  i przedkładania wymaganych dokumentów.

TERMINY

 1. Ordery i odznaczenia państwowe –  § 2 ust. 1 rozporządzenia  Prezydenta RP   w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń (…) nakłada na organ przedkładający wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia obowiązek zachowania 2-miesięcznego wyprzedzenia wobec przewidywanego terminu wręczenia odznaki nadanego orderu lub odznaczenia. Uwzględniając zakres czynności podejmowanych w związku z wnioskami składanymi do Ministra Gospodarki, w celu zachowania terminów oraz  stworzenia warunków do poprawnego wykonania czynności związanych z przedkładaniem wniosków Prezydentowi RP przyjęto zasadę, że przedmiotowe wnioski powinny wpływać do Ministerstwa Gospodarki z 4-miesięcznym wyprzedzeniem wobec planowanego terminu wręczenia odznak nadanych orderów i odznaczeń państwowych.

 2. Odznaki honorowe nadawane przez Ministra Gospodarki – wnioski o nadanie odznak honorowych: „Zasłużony dla Górnictwa RP”, „Za Zasługi dla Energetyki” oraz „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego” powinny być – zgodnie z postanowieniami zawartymi w  odnośnych rozporządzeniach Rady Ministrów – składane na 2 miesiące przed planowanym terminem ich wręczenia. Zgodnie z regulacjami tych rozporządzeń, odznaki „Zasłużony dla Górnictwa RP” wręczane są zwyczajowo   z okazji Dnia Górnika, tj. 4 grudnia; odznaki „Za Zasługi dla Energetyki” z okazji  Dnia Energetyka, tj. 14 sierpnia. W przypadku odznaki „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego” odnośne rozporządzenie nie określa terminu wręczania i zwyczajowo przyjęto tu termin 4 grudnia. Nieprzekraczalne terminy składania wniosków o nadanie poszczególnych odznak honorowych określa się zatem następująco: „Zasłużony dla Górnictwa RP” – 1 października; „Za Zasługi dla Energetyki” -  1 czerwca oraz „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego” – 1 września.

 3. Stopnie górnicze – w przypadku  wniosków dotyczących nadania stopni górniczych obowiązują terminy analogiczne jak w przypadku wniosków o nadanie odznak honorowych tzn. powinny być one składane z wyprzedzeniem 2-miesięcznym. Wyjątek od tej reguły stanowią przypadki indywidualnych wniosków  o nadanie stopnia „generalnego honorowego dyrektora górniczego”. 

Wnioski w sprawie nadania orderów, odznaczeń państwowych, odznak honorowych i stopni górniczych są rozpatrywane w kolejności wynikającej z udokumentowanej daty ich wpływu do Ministerstwa Gospodarki - Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych.

DOKUMENTY

 1. Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych muszą być zgodne z wzorami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Prezydenta RP i zawierać wszystkie wymagane informacje dotyczące osoby, której dotyczy wniosek.

 2. Oprócz wniosków, o których mowa powyżej, należy sporządzić i przekazać do Ministerstwa Gospodarki, także w formie elektronicznej, notatkę zawierającą zestawienie nazwisk osób proponowanych do nadania orderów wraz z uzasadnieniem ich zasług lub wykaz zawierający nazwiska osób proponowanych do nadania odznaczeń – wg wzoru określonego w załącznikach 3 i 4 rozporządzenia Prezydenta RP.

 3. Wnioski o nadanie odznak honorowych muszą być zgodne z wzorami określonymi w odnośnych rozporządzeniach Rady Ministrów, a wniosek o nadanie stopnia górniczego – w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

 4. Wnioski powinny zawierać konkretne merytoryczne uzasadnienie oraz niezbędne podpisy.

 5. Składane dokumenty nie mogą zawierać poprawek, skreśleń lub treści niewymaganych we wzorach tych dokumentów.

 6. Kompletne dokumenty wraz z pismem przewodnim należy przekazywać do Ministerstwa Gospodarki – Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych, Plac trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

 7. Wnioski niekompletne lub wypełnione niewłaściwie podlegają zwrotowi do wnioskodawcy.

 8. Ponowne złożenie uzupełnionego lub poprawionego wniosku rozpoczyna od nowa bieg terminu (2- lub 4-miesiecznego).

DODATKOWE INFORMACJE

 1. W przypadku osób, wobec których wnioskuje się nadanie odznak honorowych zaleca się przestrzeganie zasady dotyczącej minimalnego stażu pracy w danej gałęzi gospodarki; dolna granica stażu nie powinna być niższa niż 10 lat.

 2. W przypadku wnioskowania o nadanie stopni górniczych (poza stopniem „generalnego honorowego dyrektora górniczego”) należy brać pod uwagę, że zgodnie z treścią art. 2 ustawy o stopniach górniczych, są one wyróżnieniami honorowymi pracowników górnictwa mających zasługi w dziedzinie górnictwa, a zatem nie należy ich traktować jako obligatoryjnie nadawanych osobom zajmującym konkretne stanowisko zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Wykaz ten stanowi jedynie wytyczną, wskazującą do jakich grup stanowisk przyporządkowane są poszczególne stopnie górnicze.

 3. Odznaki honorowe nadawane przez Ministra Gospodarki są – zgodnie z treścią ustanawiających je rozporządzeń Rady Ministrów – „zaszczytnymi , honorowymi wyróżnieniami”  nadawanymi w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju poszczególnych gałęzi Gospodarki. Fakt wykonywania pracy w jednostce organizacyjnej działającej w górnictwie, energetyce, przemyśle naftowym lub gazowniczym nie może być jedyną podstawą do wystąpienia z wnioskiem o wyróżnienie.

 4. Zaleca się wnioskodawcom, aby na co najmniej 10 dni przed planowanymi uroczystościami wręczenia orderów, odznaczeń, odznak honorowych, dyplomów nadania stopni górniczych, zasięgali telefonicznie lub mailowo (Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych MG – tel. 22 693 58 38, e-mail: joanna.sawicka@mg.gov.pl) informacji na temat przyznanych wyróżnień oraz terminu odbioru odznak przyznanych orderów, odznaczeń państwowych lub odznak honorowych oraz dyplomów potwierdzających nadanie stopni górniczych.

 5. Odbioru  z Ministerstwa Gospodarki odznak nadanych orderów, odznaczeń  państwowych lub odznak honorowych może dokonać wyłącznie posiadający imienne upoważnienie przedstawiciel wnioskodawcy.

ZASADY  ORGANIZOWANIA UROCZYSTOŚCI WRĘCZANIA ODZNAK ORDERÓW I ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH

 1. Ordery i odznaczenia państwowe nadawane przez Prezydenta RP są najwyższym wyróżnieniem zasług dla ojczyzny i ich wręczanie powinno mieć charakter uroczysty.

 2. Uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych  powinny być prowadzone przez urzędnika Ministerstwa Gospodarki (jeżeli odznaczenia wręcza Minister Gospodarki lub jego zastępca) lub urzędnika urzędu wojewódzkiego (w sytuacji, gdy odznaczenia wręcza wojewoda lub wicewojewoda).

 3. Powierzanie prowadzenia tych uroczystości dziennikarzom, zawodowym konferansjerom lub innym osobom, niż upoważniony urzędnik państwowy, jest niedopuszczalne.

 4. Ordery i odznaczenia powinny zostać wręczone w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o ich nadaniu.

ZASADY WRĘCZANIA ODZNAK HONOROWYCH ORAZ DYPLOMÓW NADANIA STOPNI GÓRNICZYCH

 1. Odznaki honorowe oraz stopnie górnicze są honorowymi wyróżnieniami nadawanymi przez Ministra Gospodarki za wybitne zasługi dla ważnych gałęzi gospodarki, tj. energetyki, przemysłu naftowego i gazowniczego oraz górnictwa.

 2. Zgodnie z postanowieniami rozporządzeń Rady Ministrów wręczenia odznak honorowych i stopni górniczych dokonuje wyłącznie minister właściwy ds. gospodarki lub osoba przez niego upoważniona.

 3. Uroczystość wręczania odznak honorowych i/lub dyplomów nadania stopni górniczych powinna mieć uroczystą oprawę.

PODSTAWY PRAWNE:

Osoba odpowiedzialna: Joanna Sawicka, Departament Jednostek Nadzorowanych  i Podległych,        tel.: 22 693 58 38, e-mail: joanna.sawicka@mg.gov.pl

 

Nagrody Ministra Gospodarki dla polskich firm za szczególne osiągnięcia w działalności eksportowej

Nagrody Ministra Gospodarki dla polskich firm za szczególne osiągnięcia w działalności eksportowej

"Zasady i tryb przyznawania nagród Ministra Gospodarki dla polskich firm za szczególne osiągnięcia w działalności eksportowej".


1. Założenia ogólne i cel

Przesłanką przyznawania nagród - przedsiębiorcom i produktom przez Ministra Gospodarki -jest traktowanie ich jako kolejnego instrumentu wspierania konkurencyjności eksportowej firm, produktów lub usług. Celem tego działania jest promocja i wspieranie podnoszenia konkurencyjności, zwłaszcza eksportowej, polskich firm, produktów i usług.

Minister Gospodarki przyznaje nagrody w formie standardowej statuetki oraz listów gratulacyjnych dla najlepszych firm, działających na polskim rynku, najlepszych towarów i usług które wyróżniają się efektami  lub dużym potencjałem eksportowym. Ponadto, Minister Gospodarki funduje nagrody pieniężne za szczególne osiągnięcia w działalności eksportowej, sukcesy w internacjonalizacji działalności i produkty najwyższej jakości mogące z powodzeniem konkurować na rynkach zagranicznych i Europejskim Wspólnym Rynku.

Nagrody Ministra Gospodarki są przyznawane corocznie w ograniczonej liczbie przypadków - laureatom konkursów o najwyższym znaczeniu dla promocji gospodarczej kraju - dla utrzymania ich wysokiej rangi.


2. Wnioskodawca

Wniosek o przyznanie nagrody Ministra Gospodarki może złożyć w Ministerstwie Gospodarki wnioskodawca, którym jest:

 • organizacja pracodawców w rozumieniu ustawy o Komisji Trójstronnej, organizacja zrzeszająca przedsiębiorców, która zajmuje się między innymi promocją i wspieraniem eksportu i polskiej gospodarki, funkcjonuje na rynku minimum 3 lata oraz jest organizatorem konkursu, w szczególności konkursu organizowanego pod patronatem Ministra Gospodarki lub Ministerstwa Gospodarki, którego celem jest promowanie polskich firm, produktów lub usług o potencjale eksportowym,
 • spółka prawa handlowego, która funkcjonuje na rynku minimum 3 lata oraz jest organizatorem konkursu, w szczególności konkursu organizowanego pod patronatem Ministra Gospodarki lub Ministerstwa Gospodarki, którego celem jest promowanie polskich firm, produktów lub usług o potencjale eksportowym,
 • organizacja pozarządowa, w tym fundacja i stowarzyszenie działające w obszarze promocji i wspierania eksportu, która funkcjonuje na rynku minimum 3 lata oraz jest organizatorem konkursu, w szczególności konkursu organizowanego pod patronatem Ministra Gospodarki lub Ministerstwa Gospodarki, którego celem jest promowanie polskich firm, produktów lub usług o potencjale eksportowym jak również prowadzenie badań i przygotowywanie opracowań związanych z promocją polskiej gospodarki i eksportu.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o ufundowanie nagród w dwóch konkursach rocznie.

Nagrody mogą być ufundowane jedynie dla konkursów ogólnopolskich, w których bierze udział minimum 30 firm/produktów w kategorii, w której przyznawana jest nagroda.

Nagrody mogą być wręczone tylko takim firmom, które nie zalegają z płatnością podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej.

Termin ogłoszenia wyników konkursu i rozdania nagród nie może być późniejszy niż 15 grudnia danego roku kalendarzowego.


3. Warunki składania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Gospodarki

Wniosek o przyznanie nagrody Ministra Gospodarki należy złożyć w wersji elektronicznej lub papierowej zgodnie ze wzorem wniosku zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki – www.mg.gov.pl,  przy czym:

 1. Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami (punkt 3.6 Zasad) w jednym egzemplarzu. Wniosek powinien być wypełniony komputerowo i podpisany przez osobę do tego uprawnioną.
 2. Składając wniosek, Wnioskodawca akceptuje warunki Konkursu zamieszczone w niniejszych „Zasadach i trybie przyznawania nagród Ministra Gospodarki dla polskich firm za szczególne osiągnięcia w działalności eksportowej”.
 3. Wniosek o przyznanie nagrody Ministra Gospodarki musi wpłynąć na adres e-mailowy lub do Kancelarii Ministerstwa Gospodarki na minimum 30 dni przed planowanym terminem wręczania nagród (nie decyduje data stempla pocztowego).
 4. Wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: konkurs.eksport@mg.gov.pl. W piśmie przewodnim należy podać tylko dane wnioskodawcy oraz informację, że jest to wniosek o przyznanie nagrody Ministra Gospodarki. Wniosek wraz z załącznikami musi być przesłany jako załącznik zapisany w programie Adobe Reader.
 5. Wniosek w wersji papierowej należy przesłać w zamkniętej kopercie na adres:

  Ministerstwo Gospodarki
  Departament Instrumentów Wsparcia
  Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa”

  Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wnioskodawcy oraz tekst: „Wniosek o przyznanie nagrody Ministra Gospodarki”.
 6. Do wniosku należy załączyć: oświadczenie wnioskodawcy o wpisie w rejestrze sądowym, kopię statutu lub innego dokumentu założycielskiego.
 7. Wniosek o przyznanie nagrody musi być złożony na formularzu wniosku stanowiącym załącznik do niniejszych „Zasad i trybu przyznawania nagród Ministra Gospodarki dla polskich firm za szczególne osiągnięcia w działalności eksportowej”. Wniosek    o przyznanie nagrody Ministra Gospodarki musi być kompletny (tzn. wszystkie rubryki muszą być wypełnione), a podane w nim informacje muszą być jasno sformułowane. Wnioskodawca wypełniając wniosek nie może zmieniać układu pytań.


4. Ocena wniosków

Oceny wniosków dokonuje Komisja powołana przez Dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia. Regulamin pracy Komisji ustala Dyrektor Departamentu Instrumentów Wsparcia. Ocena wniosków pod względem formalnym (poprawność złożenia wniosku, ocena kwalifikowania się Wnioskodawcy oraz kompletności wniosku) i merytorycznym dokonana zostanie w trakcie posiedzeń Komisji.

Wnioski odrzucone w trakcie oceny formalnej nie podlegają ocenie merytorycznej. Mogą być one poprawione przez wnioskodawcę na wezwanie Ministra Gospodarki w terminie 7 dni od dostarczenia nadania.

Ocena merytoryczna wniosku przeprowadzona zostanie przez Komisję na podstawie informacji zawartych w części III wniosku. Dodatkowo punktowane będą rezultaty dotychczasowej działalności Wnioskodawcy opisane w części IV wniosku. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wnioskodawca wynosi 100 pkt. Minimalna liczba punktów warunkująca przyznanie nagrody Ministra Gospodarki wynosi min. 51 punktów.
Na podstawie liczby punktów przyznanych każdemu wnioskowi zostanie przedłożona właściwemu Podsekretarzowi Stanu w MG propozycja przyznania lub nie przyznania nagrody/nagród.


5. Wysokość nagród

Minister Gospodarki może przyznać nagrody finansowe dla zwycięzców konkursu organizowanego przez wnioskodawcę.

Wysokość nagrody finansowej może wynieść maksymalnie: 30 000 PLN dla zwycięzcy konkursu, 15 000 PLN za zajęcie II miejsca i 10 000 PLN za zajęcie III miejsca. Za zajęcie I miejsca laureat konkursu może być dodatkowo uhonorowany nagrodą Ministra Gospodarki w formie statuetki lub/i listem gratulacyjnym Ministra Gospodarki.

Wysokość nagród finansowych proponuje Komisja, kierując się liczbą przyznanych punktów za ocenę merytoryczną wniosku oraz dostępnością środków na nagrody w budżecie Ministra Gospodarki.


6. Informacja o przyznaniu lub nieprzyznaniu nagrody Ministra Gospodarki

Decyzja właściwego Członka Kierownictwa Ministerstwa Gospodarki stanowi podstawę dla poinformowania Wnioskodawcy o przyznaniu nagrody/nagród. Departament Instrumentów Wsparcia pisemnie powiadomi Wnioskodawcę o decyzji właściwego Podsekretarza Stanu.                          

Informacja o przyznanej nagrodzie Ministra Gospodarki zostanie podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie jej na stronie internetowej pod adresem http://www.mg.gov.pl .

 

7. Zasady przekazywania ufundowanych nagród

Wnioskodawcy, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane formalnie i merytorycznie oraz otrzymali zawiadomienie o przyznaniu nagrody Ministra Gospodarki zobowiązani są do:

 • informowania wszystkich uczestników konkursu o fundatorze i wysokości nagród poprzez umieszczenie tej informacji w materiałach konkursu,
 • poinformowania Departamentu Instrumentów Wsparcia o terminie posiedzenia jury, przy czym przedstawiciel (-le) DIW może (mogą) być członkiem (członkami) jury lub pełnić funkcję obserwatora/ów,
 • poinformować DIW na minimum 5 dni roboczych przed uroczystym ogłoszeniem wyników konkursu, o jego wynikach oraz przekazać szczegółową informację o firmach, produktach lub usługach które moją uzyskać nagrodę finansową Ministra Gospodarki,
 • przekazać do Ministerstwa Gospodarki protokół z posiedzenia jury,
 • zaprosić oficjalnie przedstawiciela MG na uroczystość wręczania nagród,
 • zapewnić maksymalne nagłośnienie medialne imprezy, w tym uroczystości wręczania nagrody/nagród.

Ministerstwo Gospodarki ma prawo, po uzyskaniu szczegółowej informacji o firmie, produkcie lub usłudze, która ma uzyskać nagrodę finansową MG, wycofać się z finansowania nagród. Wnioskodawca w takiej sytuacji nie ma prawa do przyznawania nagród MG.
 
Wnioskodawcy są zobowiązani w ciągu 10 dni od oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu do przekazania do DIW:

 • adresów i numerów kont nagrodzonych firm;
 • oświadczeń nagrodzonych firm o nie zaleganiu z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne,
 • oświadczenia nagrodzonych firm, że nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej,
 • protokółu z posiedzenia jury konkursu wraz z podaniem liczby firm, które brały udział w konkursie w kategorii, w której została przyznana nagroda.

Nagrody zostaną przekazane na konto nagrodzonych firm w ciągu 14 dni od dnia przekazania do DIW powyższych informacji.

Wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Gospodarki
(pobierz plik .doc)

Data utworzenia:
2010-05-27 13:48:47
Redaktor wprowadzający:
Waćkowska-Kabaczyńska Monika
admin
Data ostatniej modyfikacji:
2014-09-23 02:56:11
Redaktor zatwierdzający:
admin
Liczba odsłon artykułu:
19970
Rejestr zmian